0 800 307 555
0 800 307 555

До відома акціонерів АТ Таскомбанк, м. Київ!


До відома акціонерів АТ Таскомбанк, м. Київ!

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК».

Позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться «28» листопада 2018 року за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц – зал.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів буде проводитись у приміщенні АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц – зал, «28» листопада 2018 року з 10-00 год. до 10-15 год. Початок роботи позачергових Загальних зборів акціонерів «28» листопада 2018 року о 10-30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «22» листопада 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(Проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів):

Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
Щодо доцільності обрання на посаду Голови Наглядової ради особи, що не є акціонером/представником акціонера Банку.
Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.tascombank.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонуються для розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів: з дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц – зал, з 09-00 год. до 13-00 год. та з 14-00 год. до 18-00 год. в робочі дні, контактна особа: директор Департаменту операцій на фондовому ринку Карелін Артем Валерійович, контактний телефон (44) 393-25-55, факс (44) 393-25-80, у день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: з 08-45 у реєстраційної комісії.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів та осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 24.10.2018 року) – 10471430 штук.

Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів та осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 24.10.2018 року) – 10471430 штук.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням АТ «ТАСКОМБАНК» у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ «ТАСКОМБАНК» – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

АТ «ТАСКОМБАНК» до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. АТ «ТАСКОМБАНК» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК», а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК», а щодо кандидатів до складу органів АТ «ТАСКОМБАНК» – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової Ради. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів АТ «ТАСКОМБАНК».

Наглядова Рада АТ «ТАСКОМБАНК» приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ «ТАСКОМБАНК» – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. АТ «ТАСКОМБАНК» не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки з підстав передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та з інших підстав визначених Статутом АТ «ТАСКОМБАНК» та/або Положенням (регламентом) загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК».

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» надсилається Наглядовою Радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

АТ «ТАСКОМБАНК» також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери АТ «ТАСКОМБАНК» допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на веб-сайті www.tascombank.com.ua відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення АТ «ТАСКОМБАНК» про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання АТ «ТАСКОМБАНК» провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів АТ «ТАСКОМБАНК» та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління АТ «ТАСКОМБАНК». Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 28.11.2018 року

1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Обрати до складу лічильної комісії Загальних зборів: Головою лічильної комісії – Бересток Олену Василівну – директора Юридичного департаменту Банку, членами лічильної комісії – Скузіну Аллу Вікторівну – начальника управління депозитарної діяльності Департаменту операцій на фондовому ринку Банку та Батижманську Ірину Олександрівну – начальника управління правового забезпечення корпоративних відносин та загально – банківської діяльності Юридичного департаменту Банку.

Обрати секретарем Загальних зборів – Кареліна Артема Валерійовича, директора Департаменту операцій на фондовому ринку Банку.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

Для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.
Для виступів при обговоренні – до 5 хв.
Питання доповідачам подаються в письмовому вигляді, усні довідки та відповіді на питання – до 3 хв.
Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція – один голос з усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для простого голосування засвідчені підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії.

2. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку, встановити розмір винагороди членів Наглядової Ради Банку відповідно до умов даних договорів, та обрати Голову Правління Банку або особу, яка виконуватиме обов’язки/на яку буде покладено виконання обов’язків Голови Правління, особою, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

3. Щодо доцільності обрання на посаду Голови Наглядової ради особи, що не є акціонером/представником акціонера Банку.

Враховуючи зовнішні фактори, що супроводжують діяльність Банку та, у зв’язку з тим, що більшість з членів Наглядової ради є незалежними директорами (три члени з п’яти), визнати недоцільним обрання на посаду Голови Наглядової ради особу, що не є акціонером/представником акціонера Банку.

НАГЛЯДОВА РАДА АТ «ТАСКОМБАНК»

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Весь ринок:Особисті фінанси
Все, що ми знаємо про:Таскомбанк
Опитування
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua