Віктор Бакула: Бюро фінансових розслідувань. Що готують українцям? — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Віктор Бакула: Бюро фінансових розслідувань. Що готують українцям?

Казна та Політика
2409
На розгляді Верховної Ради України знаходиться проекту закону «Про Бюро фінансових розслідувань» №1208 від 30.08.2019 р. Подання відповідного законопроекту актуалізувало дискусії, щодо необхідності реформування системи органів, що здійснюють розслідування фінансових злочинів.
Головним нововведенням, що передбачається проектом закону, є створення в підпорядкуванні Міністерства фінансів України нового правоохоронного органу – Бюро фінансових розслідувань та передача в його компетенцію розслідування правопорушень в фінансовій сфері.
Чи вже не досить органів?
Відповідно до визначення FATF (Financial Action Task Force – міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей та боротьби з фінансуванням тероризму, – ред.) фінансовими правопорушеннями є неправомірне отримання, використання і розподіл фінансових ресурсів при здійсненні злочинної діяльності, а також внесення спотворень в систему фінансового обліку та звітності, пов’язаних з їх вчиненням.
На сьогоднішній день в Україні розслідування правопорушень у фінансовій сфері здійснює декілька органів – Служба Безпеки України (Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки), Національна поліція України, Прокуратура, податкова міліція, Національне антикорупційне Бюро України.
Існування різних органів, наділених повноваженнями здійснювати розслідування фінансових правопорушень, призводить до виникнення проблемних питань, пов’язаних з розмежуванням компетенції, здійсненням взаємодії, визначенням відповідальності, що в підсумку призводить до виникнення конфліктів щодо підслідності. Як наслідок це створює небезпеку визнання недопустимими доказів, зібраних з порушенням правил підслідності.
Здійснення розслідування фінансових злочинів потребує обробки значного обсягу документів та інформації, для опрацювання яких необхідне володіння спеціальними знаннями.
Однією з основних складових діяльності правоохоронних органів, що здійснюють розслідування фінансових злочинів, є аналітична діяльність. Однак фінансові розслідування є надзвичайно складним видом дослідження. Це зумовлено тим, що для їх здійснення необхідний багаторічний досвід роботи в фінансовій сфері. Самостійно окремі відомства не в змозі охопити широкий спектр інформації, необхідної для відстеження всіх фінансових операцій.
Крім того, різноманітність і часті зміни у фінансовому секторі постійно ускладнюють проведення розслідувань. Інструментарій з відмивання коштів, що складається зі складних фінансових операцій, в тому числі здійснювані через мережу інтернет та інші електронні перекази, динамічно змінюється.
Таким чином, об’єднання аналітичних відділів, що діють в складі окремих правоохоронних органів, в єдиний аналітичний центр дозволить підвищити ефективність такої аналітичної діяльності.
А що за кордоном?
Розглянувши закордонний досвід побудови системи правоохоронних органів, можна відмітити, що створення окремого правоохоронного органу зі спеціалізацією на розслідуванні фінансових злочинів є досить поширеною практикою серед розвинутих країн.
Для прикладу, Міністерство фінансів США (Department of Treasury) наділене функціями по боротьбі з фінансовими злочинами та фінансуванням тероризму, для чого в його структурі створена Служба внутрішніх доходів (Internal Revenue Service, IRS) з мережею підрозділів, що займаються виявленням та розслідуванням фінансових злочинів (IRS Criminal Investigation) і Служба з боротьби з тероризмом і фінансової розвідки (Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI).
До Служби по боротьбі з тероризмом і фінансової розвідки Мінфіну США у свою чергу входять: Управління по боротьбі з фінансуванням тероризму і фінансовими злочинами (Office of Terrorist Financing and Financial Crimes) – відповідає за вироблення політики та реалізацію заходів щодо боротьби з фінансуванням тероризму, відмиванням коштів та іншими фінансовими злочинами; Управління з контролю за іноземними активами (Office of Foreign Assets Control) – забезпечує національну безпеку і веде боротьбу з іноземним тероризмом, наркоторгівлею та діяльністю, пов’язану з поширенням зброї масового ураження; Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) – відповідає за боротьбу з відмиванням коштів та іншими фінансовими злочинами шляхом відстеження великих або підозрілих фінансових операцій, підтримки бази даних таких операцій та налагодження обміну такою інформацією між організаціями, які протидіють фінансовим злочинам.
У Великобританії та Італії також існують відповідні спеціалізовані правоохоронні органи. Однією з головних функцій Фінансової поліції Італії та Служби з протидії організованій злочинності Великобританії (Serious Organized Crime Agency, SOCA) є аналіз фінансової інформації, що здійснюється як на стадії виявлення, так і на стадії розслідування злочинів.
Вартий уваги досвід пострадянських країн щодо створення та діяльності спеціалізованих правоохоронних органів з боротьби з фінансовими злочинами. Зокрема, в Киргизькій Республіці фінансова поліція є єдиним органом з виявлення, попередження, припинення, розкриття та розслідування економічних видів злочинів, вчинених на території республіки, а також посадових злочинів в сфері економіки та фінансів шляхом здійснення оперативно-розшукової діяльності, слідства та дізнання, в межах визначених законодавством повноважень. Аналіз статистичної звітності щодо розкриття фінансових злочинів після проведеної реорганізації показує певну позитивну динаміку, хоча й кардинального поліпшення показників не відбулось.
З вищезазначеного випливає висновок, що хоча модель побудови системи правоохоронних органів в сфері фінансової безпеки має важливе значення, проте не менш важливими є механізм та способи її реалізації на практиці.
Які завдання Бюро?
Завданнями новоствореного Бюро фінансових розслідувань (БФР) будуть:
  • запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, які прямо чи опосередковано завдають шкоди публічному інтересу у сфері фінансів, а також пов’язаних з ними інших кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності та проти власності;
  • участь у забезпеченні безпеки держави шляхом комплексної протидії кримінальним правопорушенням, які несуть суттєвий негативний вплив на національну економіку, сприяють її тінізації, масштабній недобросовісній конкуренції, витоку капіталу та іншим негативним явищам, які уповільнюють темпи економічного зростання та загрожують національним інтересам у сфері економіки.
  • підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері комплексної протидії кримінальним правопорушенням, протидія яким віднесена до компетенції Бюро фінансових розслідувань та передача їх в установленому законом порядку на розгляд Кабінету Міністрів України через Міністра.
А люди хто?
Загальна кількість працівників буде встановлюватись Кабміном і може змінюватись на підставі звіту керівника БФР. Передбачається можливість переходу колишніх працівників податкової міліції на службу до БФР на загальних підставах за результатами проведення конкурсу.
Законопроект не передбачає ліквідацію будь-яких підрозділів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, але до Бюро фінансових розслідувань переходять повноваження щодо розслідування економічних злочинів.
Відповідно до положень проекту закону, керівником Бюро фінансових розслідувань може бути громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи не менше п’ятнадцяти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності, у тому числі за кордоном, або міжнародних організаціях не менше ніж п’ять років, вільно володіє державною та двома іноземними мовами, які є офіційними мовами Ради Європи, і здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
Цікавим є те, що серед вимог до керівника Бюро фінансових розслідувань, крім вимог щодо освіти, стажу роботи та досвіду роботи на керівних посадах присутня вимога стосовно вільного володіння державною мовою та двома іноземними мовами, які є офіційними мовами ради Європи. Як відомо, відповідно до Статуту Ради Європи, офіційними мовами ради Європи є англійська та французька. І якщо в доцільності вільного володіння англійською мовою очільником новоствореного органу не виникає сумнівів, то необхідність вільного володіння французькою все ж залишається під питанням.
Працівники БФР, які мають спеціальні звання, при виконанні службових обов’язків, уповноважені у межах компетенції застосовувати визначені поліцейські заходи. В свою чергу, детективи БФР уповноважені у межах компетенції здійснювати оперативно-розшукову діяльність. При цьому фізичний захист працівників БФР надається органами національної поліції.
Відповідно до проекту закону, до вступу на службу до БФР, а також не рідше одного разу на рік під час проходження служби всі працівники, які мають спеціальні звання (в тому числі керівник БФР, його заступники, керівники підрозділів центрального апарату, керівники територіальних управлінь та їх заступники), зобов’язані проходити психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфу.
В той же час, відповідно до положень проекту закону, результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно як інформація ймовірного характеру, яка сприяє формуванню оцінки працівника.
В загальному підсумку, проект закону «Про Бюро фінансових розслідувань» передбачає реалізацію багатьох положень, спрямованих на підвищення ефективності боротьби зі злочинами в економічній та фінансовій сферах, однак в той же час потребує доопрацювання з врахуванням недоліків, які можуть нівелювати будь-який позитивний ефект від створення БФР.
Віктор Бакула, юрист АО “SLS Group”
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас