Підсумки діяльності банків України за 9 місяців 2002 року — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Підсумки діяльності банків України за 9 місяців 2002 року

Фондовий ринок
84
Станом на 1 жовтня 2002 року 152 банки мали ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій, у тому числі: 135 банків - акціонерні товариства (з них: 94 - відкриті акціонерні товариства (2 банки - державні), 41- закриті акціонерні товариства), 17 банків - товариства з обмеженою відповідальністю.
За 9 місяців 2002 року виключено з Державного реєстру банків 9 банків, в т.ч.8 банків - у зв'язку з їх ліквідацією (АБ "Ланбанк", КБ "Зоря", АКБ "Шахтекономбанк", АКБ "Азов-банк", АБ "Оболонь", АК "Торгово-промисловий банк", Міжнародний акціонерний комерційний банк "Християнський банк", КБ "Крим юрт") та 1 банк - внаслідок реорганізації (АКБ "Народний банк" приєднався до ВАТ АБ "Укргазбанк" на правах філії).
У 2002 році зареєстровано 2 банки: Місцевий кооперативний комерційний банк "АРТЕМ-БАНК", ТОВ "Комерційний банк "Актив-банк".
В стадії ліквідації перебувають 27 банків, з них 13 банків ліквідуються за рішенням Національного банку України, 13 банків - за рішенням господарських судів, 1 банк - за рішенням зборів акціонерів.
Позитивні макроекономічні зміни позитивно впливають на діяльність банків в 2002 році, сприяють зростанню активних операцій банків, обсягів кредитування банками реального сектора економіки, а також підвищенню рівня капіталізації банківської системи України.
Наведемо основні показники діяльності банків за 9 місяців 2002 року.
За попередніми даними статутний капітал банків, які мають ліцензію на здійснення банківських операцій, з початку року збільшився на 16.4 % і становить 5322.0 млн.грн. (за серпень - на 3.4 % або 174.5 млн.грн.). Регулятивний капітал збільшився на 12.0 % і складає 8983.3 млн.грн.
Балансовий капітал банків збільшився на 1026.7 млн.грн. або на 13.0 % і становить 8935.7 млн.грн. Зростання балансового капіталу банків відбулося за рахунок збільшення всіх його складових компонентів.
Балансовий капітал банків має таку структуру. Статутний капітал складає 5322.0 млн.грн. (59.6 % від балансового капіталу), результат минулих років - 1574.8 млн.грн. (17.6 %), результат поточного року - 492.2 млн.грн. (5.5 %), результати переоцінки основних засобів та нематеріальних активів - 684.7 млн.грн. (7.7 %), резервний фонд - 583.6 млн.грн. (6.5 %), емісійні різниці - 195.3 млн.грн. (2.2 %), загальні резерви - 82.9 млн.грн. (0.9 %).
Наведені дані свідчать, що на сьогодні банки досягнули певного рівня капіталізації, що дозволяє їм позитивно впливати на динаміку економічного зростання в Україні.
Зобов'язання банків збільшились на 10517.5 млн.грн. або 26.8 % і складають 49812.4 млн.грн. (за вересень - 2712.4 млн.грн. або 5.8 %). Зростання зобов'язань банків у 2002 році в основному відбулось за рахунок збільшення вкладів фізичних осіб - на 5451.2 млн.грн. або на 48.8 %, коштів суб`єктів господарювання - на 2862.7 млн.грн. або на 19.3 %, коштів бюджету та позабюджетних фондів - на 1105.9 млн.грн. або на 72.1 %, міжбанківських кредитів та депозитів - на 599.9 млн.грн. або на 13.9 %, кредитів, отриманих від міжнародних та інших фінансових організацій - на 260.5 млн.грн. або на 58.2 %, цінних паперів власного боргу - на 19.3 млн.грн. або 4.1 %.
Банки мають таку структуру зобов'язань. Кошти суб'єктів господарської діяльності складають 17665.8 млн.грн. (35.5 % від загальної суми зобов'язань банків); вклади фізичних осіб - 16612.4 млн.грн. (33.3 %); міжбанківські кредити та депозити - 4906.9 млн.грн. (9.9 %); кошти бюджету та позабюджетних фондів - 2639.7 млн.грн. (5.3 %); кошти Національного банку України - 903.6 млн.грн. (1.8 %); кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій - 707.6 млн.грн. (1.4 %); субординований борг - 700.0 млн.грн. (1.4 %); цінні папери власного боргу - 487.6 млн.грн. (1.0 %); інші зобов'язання - 5188.7 млн.грн. (10.4 %).
Вклади населення продовжують зростати вищими темпами, ніж за відповідний період минулого року. За 9місяців 2002 року вклади фізичних осіб збільшились на 5451.2 млн.грн. або на 48.8 % (за відповідний період минулого року - 2536.3 млн.грн. або на 38.1 %). У загальній сумі зобов'язань вони складають третю частину і займають друге місце після коштів суб'єктів господарювання. Банки мають досить прогресивну структуру вкладів населення з т.з. строковості. Строкові вклади складають 12495.2 млн.грн. або 75.2 % від загальної суми вкладень, а вклади до запитання - 4117.2 млн.грн. або 24.8 % від вкладів фізичних осіб. Населення віддає перевагу вкладам у національній валюті, які складають майже 59.4 % від загальної суми вкладів.
Збалансоване зростання активів та покращення їх структури і якості є необхідною умовою стабільного функціонування і розвитку банків. З початку року чисті активи (загальні активи за мінусом сформованих резервів за активними операціями) збільшились на 24.5 % і становлять 58748.0 млн.грн. Загальні активи збільшились на 12030.5 млн.грн. або 23.9 % і складають 62422.2 млн.грн. (за вересень - – на 2925.5 млн.грн. або на 4.9 %). Активи, що обслуговують нерезидентів, складають 3820.9 млн.грн. або 6.1 %. Зростання загальних активів в 2002 році в основному відбулось за рахунок зростання кредитного портфеля на 9369.7 млн.грн. або 29.4 %, високоліквідних активів - на 1696.7 млн.грн. або 22.0 %, основних засобів та нематеріальних активів - на 792.2 млн.грн. або 22.0 %, нарахованих доходів до отримання на 277.6 млн.грн. або на 39.1 % та інших активів на 92.5 млн.грн. або на 57.3 %.
Банки мають таку структуру загальних активів. Високоліквідні активи складають 9407.8 млн.грн. (15.1 % від суми загальних активів), кредитний портфель - 41232.4 млн.грн. (66.1 % відповідно), вкладення в цінні папери - 4360.9 млн.грн. (7.0 %), дебіторська заборгованість - 1705.0 млн.грн. (2.7 %), основні засоби та нематеріальні активи - 4391.0 млн.грн. (7.0 %), нараховані доходи до отримання - 988.2 млн.грн. (1.6 %), інші активи - 253.9 млн.грн. (0.5 % від суми загальних активів).
Позитивним в діяльності банків є зростання випереджаючими темпами кредитного портфеля порівняно з активами і довгострокового кредитування у порівнянні з кредитним портфелем. Кредитний портфель збільшився на 29.4 %, а довгострокові кредити - на 48.3 %, кредити в інвестиційну діяльність - на 43.2 %.
Кредитний портфель банків України має таку структуру. Кредити, надані суб'єктам господарської діяльності, складають 33979.1 млн.грн. (82.4 % від загального обсягу кредитного портфеля), кредити надані іншим банкам 4538.8 млн.грн. або 11.0 %, кредити, надані фізичним особам - 2417.1 млн.грн. або 5.9 %, кредити, надані органам державного управління - 297.4 млн.грн. або 0.7 %.
Слід звернути увагу на покращення якості кредитного портфеля. Частка проблемних кредитів (прострочених та сумнівних) зменшилась порівняно з початком року з 5.6 % до 5.2 %.
Одним з важливих завдань для банків залишається забезпечення прибуткової діяльності. За 9 місяців ц.р. банки отримали прибуток у розмірі 492.2 млн.грн. (за вересень - 101.5 млн.грн.).
Доходи банків склали 7391.6 млн.грн., в т.ч. процентні доходи - 4947.6 млн.грн. (66.9 % від загальних доходів), комісійні доходи - 1838.5 млн.грн. (24.9 %), результат від торговельних операцій - 408.8 млн.грн. (5.5 %), інші банківські операційні доходи - 109.6 млн.грн. (1.5 %), інші небанківські операційні доходи - 53.1 млн.грн. (0.7 %), інші доходи - 34.0 млн.грн.(0.5 %).
Витрати банків склали 6899.5 млн.грн., в т.ч. процентні витрати - 2603.7 млн.грн. (37.7 % від загальних витрат), комісійні витрати 214.3 млн.грн. (3.1 %), інші банківські операційні витрати - 473.1 млн.грн. (6.9 %), інші небанківські операційні витрати - 2822.2 млн.грн. (40.9 %), відрахування в резерви - 632.2 млн.грн. (9.2 %), інші витрати - 153.9 млн.грн. (2.2 %).
Співвідношення витрат до доходів дорівнювало 93.3%. Рентабельність активів склала 1.2 %, капіталу - 7.8 %, чиста процентна маржа - 5.5 %.
Наведені дані свідчать, що протягом 2002 року мала місце стійка тенденція зростання капіталу, активів, зобов'язань банків, що є необхідною умовою їх стабільного функціонування і розвитку. Однак, незважаючи на позитивні зміни в діяльності банків України, актуальними для них залишаються проблеми підвищення рівня капіталізації, платоспроможності, покращення якості активів і пасивів, зниження ризиків, збільшення обсягів кредитування реального сектора економіки.
За матеріалами:
НБУ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас