Ольга Додух: як бути клієнтам банку, коли ввели тимчасову адміністрацію?


Ольга Додух: як бути клієнтам банку, коли ввели тимчасову адміністрацію?

Виведення неплатоспроможного банку з ринку завжди є стресом для клієнтів банку. Тому важливо чітко дотримуватись вимог законодавства, аби максимально забезпечити задоволення своїх вимог під час ліквідації банку.

Клієнтів банку у загальному вигляді можна розділити на дві категорії – вкладники або власники дебетових рахунків та боржники. Врегулювання відносин з ними здійснюється за окремими процедурами, які ми спробуємо розібрати в цьому матеріалі.

Загальні умови виведення неплатоспроможних банків з ринку

Фондом не здійснюється виведення з ринку філій іноземних банків, акредитованих на території України. Для них визначена окрема процедура. Ми розглянемо питання щодо українських банків.

Процедура здійснення тимчасової адміністрації банку застосовується Фондом щодо банку, який рішенням НБУ віднесено до категорії неплатоспроможних. Тимчасова адміністрація запроваджується на строк не більше одного місяця, яка може бути продовжена на строк ще до одного місяця.

Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Фонд розміщує інформацію про запровадження тимчасової адміністрації на своєму сайті та у газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України», а також у самому банку та на його сайті не пізніше наступного робочого дня.

Правочини, вчинені органами управління та керівниками банку після початку процедури виведення банку з ринку, є нікчемними. Тому спроби укласти такі угоди або пропозиції від працівників банку не призведуть до позитивних результатів.

Під час тимчасової адміністрації не здійснюються задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку, зарахування зустрічних вимог, припинення зобов’язань за домовленістю сторін, договірного списання, поєднання боржника і кредитора в одній особі, нарахування відсотків за вкладами та угодами з банком, не нараховуються штрафні санкції банку.

Наразі законодавство суттєво обмежило можливості отримати свої кошти за рахунок наведених «схем». Тому так само не слід одразу кидатись в такі «домовленості», які лише призведуть до зайвих судових тяжб.

Щодо вкладників

Фондом проводяться виплати коштів за вкладами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку.

Протягом дії тимчасової адміністрації проводиться перевірка договорів, укладених протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення нікчемних.

Критерії таких правочинів наведені у Положенні про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженом уРішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 05.07.2012  № 2, та ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Протягом тимчасової адміністрації Фонд розпочинає виплати за вкладами в межах гарантованих сум. Для цього достатньо звернутись до відділення банку, де був відкритий депозит, із паспортом, номером платника податків та договором банківського вкладу. Все не компенсоване фізичним особам в межах гарантованої суми, компенсується вже в порядку ліквідації банку, якщо буде прийняте таке рішення.

Фонд розміщує інформацію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку на своєму офіційному сайті не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, та публікує її у газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України», а також у всіх приміщеннях банку. Загальний строк ліквідації банку становить два роки, який може бути продовжений, але не може бути більше 5 років.

Фонд або уповноважена Фондом особа ліквідатора протягом 7 днів із дня розміщення інформації про початок ліквідації в друкованих ЗМІ повідомляє кредиторів про початок процедури ліквідації та про строки, протягом яких вони мають право заявити свої вимоги до неплатоспроможного банку, а також зазначає адресу для їх надсилання. І тут вкладники мають право заявити ту суму коштів, яка не була повернена Фондом та перевищує гарантовану суму вкладу.

Протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про ліквідацію банку кредитори мають право заявити свої вимоги до такого банку, крім вимог, які повністю покриваються за рахунок гарантованих сум Фонду. Після спливу цього строку вимоги більше не приймаються і вважаються погашеними.

Протягом 90 днів з дня опублікування відомостей про ліквідацію банку ліквідатор затверджує реєстр кредиторів та визначає суми боргу кожного кредитора. Не включені до реєстру кредиторів вимоги не будуть погашені. Тому треба слідкувати за тим, чи включені ваші вимоги до реєстру кредиторів у ці 90 днів та яка саме сума включена.

Фонд протягом 20 днів сповіщає кредиторів про акцептування їх вимог шляхом розміщення повідомлення на офіційному сайті Фонду, сайті неплатоспроможного банку та у приміщенні такого банку в доступному для відвідувачів місці.

У випадку, якщо ви у встановлений строк пред’явили свої вимоги банку, але не згодні з рішенням ліквідатора щодо затвердженої суми або щодо не включення ваших вимог до реєстру, такі рішення можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Всі включені до реєстру вимоги кредиторів погашаються під час проведення ліквідації в межах отриманих від реалізації активів та майна банку сум та в порядку визначеної черговості.

Кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у такій черговості:

 • зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян;
 • грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли до прийняття рішення про ліквідацію банку;
 • вимоги Фонду;
 • вимоги вкладників – фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом в межах гарантованої;
 • вимоги НБУ;
 • вимоги фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано;
 • вимоги інших вкладників, які не є пов’язаними особами банку, юридичних осіб – клієнтів банку, які не є пов’язаними особами банку;
 • інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;
 • вимоги кредиторів банку, які є пов’язаними особами банку;
 • вимоги за субординованим боргом.

Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку після повного задоволення вимог попередньої черги. Якщо коштів, одержаних від продажу майна (активів), недостатньо для повного задоволення вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові цієї черги.

Перед тим як задовольнити вимоги конкретної черги ліквідатор погоджує таке задоволення вимог. Наступного дня після отримання рішення виконавчої дирекції Фонду про погодження задоволення вимог кредиторів ліквідатор публікує в газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» оголошення про початок виплат коштів, а також розміщує таке оголошення на сайті банку та на сайті Фонду. Виплати проводяться виключно в безготівковій формі у національній валюті.

Якщо майна та активів банку буде недостатньо для погашення вимог кредиторів, такі вимоги вважаються погашеними. Але Фонд має право звернутись із позовом до пов’язаної з банком особи щодо відшкодування завданої неправомірними діями такої особи шкоди. Вбачається, що в даному випадку незадоволені вимоги кредиторів можливо будуть колись задоволені, якщо суд з такої пов’язаної особи, наприклад власника банку, стягне завдану шкоду. Але поки таких випадків в Україні не було.

Щодо боржників банків

Боржникам банку так само треба слідкувати за долею своїх зобов’язань, які виникли у них перед банком.

Фонд або ліквідатор має право здійснювати реструктуризацію кредитної заборгованості перед банком. Така реструктуризація може проводитись шляхом зміни графіка погашення заборгованості, процентної ставки, розміру комісії, незастосування/скасування (повністю або частково) нарахованих фінансових санкцій (штрафів, пені, неустойки), зміни черговості погашення боргу.

На стадії ліквідації Фонд здійснює також відчуження активів та/або зобов’язань неплатоспроможного банку. Тобто вже на цій стадії можливий перехід прав кредитора до іншої особи, яка придбає такі активи через систему прилюдних торгів. Є певні обмеження, коли певна категорія активів банку передається лише фінансовим установам або особам із відповідними дозволами.

Наразі права вимоги за кредитними договорами можна в більшості випадків придбати через систему електронних прилюдних торгів. При цьому права вимоги за кредитними договорами не можуть викупати безпосередньо боржник або поручитель. Але при наявності бажання боржники можуть викупити на таких торгах свої борги через довірених осіб, що досить часто зараз практикується.

При участі в такому онлайн аукціоні, якщо не впевнені у своїх власних силах та звертаєтесь по допомогу до посередника, слід ретельно обирати особу, якій ви довірите таке придбання.

Наразі існує ціла система бізнесу, коли бувшим клієнтам банку пропонують посередницькі послуги у викупі їх боргу. Але тут можна нарватись на посередництво, коли доведеться заплатити значно більшу суму, аніж ви розраховуєте. Тому варто ретельно підходити до цього питання і вибору фахівців, які мають розуміння того, що наразі відбувається у цій сфері.

Фонд зобов’язаний у 60-денний строк з дня призначення ліквідатора надіслати повідомлення всім клієнтам, які користуються послугами відповідального зберігання, про необхідність вилучити свої цінності протягом одного місяця з дня отримання повідомлення. Матеріальні цінності, що перебували на відповідальному зберіганні у банку і не були вилучені власниками в зазначений строк, вважаються такими, на які не можуть претендувати кредитори.

З огляду на наведене, важливо своєчасно відслідковувати події, які відбуваються з банком. Не зайвою буде щотижнева перевірка інформації на сайтах Фонду та самого банку, аби не пропустити строк на пред’явлення вимог до банку. Таким чином шанси отримати задоволення своїх вимог зростають. Але аби не потрапити в таку ситуацію, краще зважено підходити до питання вибору свого фінансового партнера до укладення відповідної угоди.

Ольга Додух, адвокат

 • i

  Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

 • !

  Колонка відображає виключно точку зору автора, та може не збігатися з думкою редакції. Публікація колонок здійснються згідно Правил, а Finance.ua виконує лише роль носія. Копіювати ці авторські матеріали можна лише за наявності посилання на автора та Finance.ua.

Дивись також
Весь ринок:Кредит&Депозит
Архiви:2018 2017 2016 2015
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua
Опитування